No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典

时间:2020-04-15 00:00:00   热度:37.1℃   作者:网络

导语: No.212020秋冬系列是一场奢华又精细的盛典,SaskiadeBrauw开秀,镂空印花元素的大衣细节完美。金属感让人联想到朋克,而纤巧的丝质连衣裙和精致的水晶花卉图案满满的是优雅味道。

  No. 21 2020秋冬系列是一场奢华又精细的盛典,Saskia de Brauw开秀,镂空印花元素的大衣细节完美。金属感让人联想到朋克,而纤巧的丝质连衣裙和精致的水晶花卉图案满满的是优雅味道。

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图1)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图2)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图3)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图4)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图5)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图6)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图7)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图8)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图9)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图10)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图11)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图12)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图13)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图14)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图15)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图16)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图17)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图18)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图19)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图20)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图21)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图22)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图23)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图24)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图25)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图26)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图27)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图28)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图29)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图30)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图31)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图32)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图33)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图34)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图35)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图36)

No. 21 2020秋冬系列 一场奢华又精细的盛典(图37)

上一篇: Antonio Marras 2020秋...

下一篇: “光影重生” -...


 本站广告